برای چه بیایم؟

منصور دوانیقی ملعون، خلیفه عباسی در نامه ای به حضرتش نوشت: چرا شما مانند سایر مردم نزد ما رفت و آمد نمی کنید؟ حضرت صادق علیه السلام در پاسخ نوشتند:

نه ما کاری کرده ایم که به خاطر آن از تو بیم داشته باشیم و نه تو از امور آخرت چیزی داری که به آن امید، نزد تو رفت و آمد کنیم و نه در نعمتی هستی که به تو گوارا باد بگوئیم و نه مصیبتی که تو را تسلیت بدهیم، پس نزد تو بیائیم چه کنیم؟