خوش قولی از ایمان است

به مادر قول داده بود بر می گردد...

چشم مادر شهید که به استخوان های بی جمجمه ی پسرش...

افتاد لبخند تلخی زد و گفت :

بچه ام سرش می رفت قولش نمی رفت ...