«خُلق و خوی نبی مکرم اسلام »

نوع نگاه پیامبر عظیم الشان اسلام

چشم های پیامبر اکرم علیه السلام افتاده و بیشتر اوقات به زمین می نگریست تا به آسمان ، به هیچ کس خیره خیره نگاه نمی کرد ، بلکه لحظه ای و گذرا می نگریست ، و با هر کسی روبه رو می شد ، او ابتدا سلام می کرد .

 وصف سخن گفتن پیامبر مکرم اسلام

امام حسن علیه السلام فرمودند : نوع و طرز سخن گفتن پیامبر علیه السلام را برای من وصف کن !
هند گفت : پیامبر علیه السلام پیوسته اندوهگین و به طور دائم در حال فکر بود ، آن حضرت اندک آسایش و راحتی نداشت ، بیشتر اوقات خاموش بود و تنها موقع ضرورت و احتیاج سخن می گفت و هنگام سخن گفتن از ابتدا تا انتها به آرامی لب به سخن می گشود ، سخنش مختصر و جامع بود و کلامش عاری از هر گونه تفصیل بی جا بوده و همه ی مقصودش را می رساند ، اخلاق نرمی داشت ، به هیچ کس ستم نمی کرد و هیچکس را کوچک و پست نمی شمرد ، نعمت هر چند ناچیز ، در نظرش بزرگ جلوه می کرد و از هیچ نعمتی بدگوئی نمی کرد ، نه تنها از غذا عیب و ایرادی نمی گرفت ، بلکه تعریف هم می نمود .

برگرفته از سنن النبی علامه طباطبائی - صفحه 47