مراسم عزاداری

استفتاء از محضر رهبر معظم انقلاب

س 1440: در حسینیه‏ ها و مساجد بیشتر مناطق به‌خصوص روستاها مراسم شبیه ‏خوانى به اعتبار اینکه از سنتهاى قدیمى است برگزار مى‏ شود که گاهى اثر مثبتى در نفوس مردم دارد، این مراسم چه حکمى دارند؟
ج: اگر مراسم شبیه‏ خوانى مشتمل بر امور دروغ و باطل نباشند و مستلزم مفسده هم نباشند و با توجه به مقتضیات زمان باعث وهن مذهب حق هم نشوند، اشکال ندارند، ولى در عین حال بهتر است که به جاى آنها، مجالس وعظ و ارشاد و ذکر مصائب حسینى و مرثیه خوانى بر پا شود.

س 1441: استفاده از طبل و سنج و شیپور و همچنین زنجیرهایى که داراى تیغ هستند در مجالس و دسته ‏هاى عزادارى چه حکمى دارد؟
ج: اگر استفاده از زنجیرهاى مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و یا باعث ضرر بدنى قابل توجهى گردد، جایز نیست ولى استفاده از شیپور و طبل و سنج به نحو متعارف اشکال ندارد.

س 1444: استفاده از عَلَم در مراسم عزادارى سیدالشهدا(علیه‌ السلام) با قرار دادن آن در مجلس عزا یا حمل آن در دسته عزادارى چه حکمى دارد؟
ج: فى‌نفسه اشکال ندارد ولى نباید این امور جزء دین شمرده شوند.