« آنتن های ماهواره ای »

استفتاء از محضر رهبر معظم انقلاب

س 1213: آیا خرید و نگهدارى و استفاده از دستگاه گیرنده برنامه‏ هاى تلویزیونى از ماهواره جایز است؟ و اگر دستگاه گیرنده مجانى به دست انسان برسد چه حکمى دارد؟

پاسخ : دستگاه آنتن ماهواره‏ اى از این جهت که صرفاً وسیله‏ اى براى دریافت برنامه‏ هاى تلویزیونى است که هم برنامه ‏هاى حلال دارد و هم برنامه‏ هاى حرام، حکم آلات مشترک را دارد. لذا خرید و فروش و نگهدارى آن براى استفاده در امور حرام، حرام است و براى استفاده‏ هاى حلال جایز است. ولى چون این وسیله براى کسى که آن را در اختیار دارد زمینه دریافت برنامه‏ هاى حرام را کاملاً فراهم می ‏کند و گاهى نگهدارى آن مفاسد دیگرى را نیز در بر دارد، خرید و نگهدارى آن جایز نیست مگر براى کسى که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمی ‏کند و بر تهیه و نگهدارى آن در خانه ‏اش مفسده ‏اى هم مترتّب نمی ‏شود. لکن اگر قانونى در این مورد وجود داشته باشد باید مراعات گردد.

س 1214: آیا خرید و فروش دستگاه دریافت‏ کننده کانالهاى ماهواره ‏اى براى گرفتن کانالهاى ماهواره‏ اى جمهورى اسلامى براى کسى که در خارج از جمهورى اسلامى زندگى می ‏کند، جایز است؟

پاسخ :دستگاه مذکور هرچند از آلات مشترکى است که قابلیت استفاده حلال را دارد ولى چون غالباً از آن بهره ‏بردارى حرام مى ‏شود و علاوه بر این بهره ‏گیرى از آن در خانه مفاسد دیگرى را هم در بر دارد، بنا بر این خرید و استفاده از آن در خانه جایز نیست، مگر براى کسى که اطمینان دارد از آن بهره‏ بردارى حرام نمى ‏کند و نصب آن در خانه نیز مفسده دیگرى را دربرندارد.