« مفاتیح الحیات »

فصل اول : تعامل انسان با خود 

بخش : اهمیت تفکر و تدبر                         

رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه فرمودند :

« ای ابن مسعود ! هر گاه خواستی کاری کنی از روی دانش و خرد باشد و از کار بدون تدبر و دانش بپرهیز چرا که خدای متعال می فرماید : (در سوگندهای خود) مانند آن زن نباشید که بافته اش را پس از آن که محکم می کرد از هم می گسست و رشته رشته می کرد .

در فرمایشی دیگر رسول خدا فرمودند :

دو رکعت نماز با تدبر از نماز در تمام شب بهتر است و نشانه خردمند این است که هر گاه خواست سخن بگوید تدبر می کند اگر مفید بود سخن می گوید و سود می برد و اگر زیان بار بود خاموش می گردد و در امان و سلامت می ماند .